Best of Cebu

필리핀 영어교육의 새로운 대안 Best of Cebu

당신의 필리핀 어학연수를 위한 첫걸음 BOC가 함께 합니다.

VIETNAMESE

 


 Khóa Standard 

Khóa học bao gồm 4 giờ học 1:1, 2 giờ học lớp nhóm, 1 giờ học lớp giáo viên bản ngữ và 1 giờ học lớp học đặc biệt, học viên sẽ có 8 giờ học một ngày. Học viên có thể cải thiện kỹ năng yếu của họ bằng lựa chọn các lớp học 1:1. Ngoài ra, các hoạt động nhóm được tạo ra dựa trên nền tảng tiếng anh của học viên.。

 

Lớp học 1:1

Đọc & Từ vựng, Nghe, Nói, Ngữ Pháp & Viết

4giờ

Lớp nhóm 

Kỹ năng tranh luận, Thực hành nói tiếng anh

2giờ

Lớp giáo viên bản ngữ

Ngữ âm và kỹ năng gia tiếp

1giờ

Lớp học đặc biệt

Ngữ pháp, Lớp luyện tập mẫu, Lớp Multimedia, Bài luận(Tùy chọn 1)

1giờ

 

 

 Khóa Power Speaking 

Khóa học bao gồm 6 giờ lớp 1:1, lớp học nhóm 1 giờ, lớp giáo viên bản ngữ 1 giờ và lớp đặc biệt 1 giờ, học viên sẽ có 9 giờ một ngày. Khóa Power Speaking cung cấp cho học viên nhiều lớp 1:1 nhất tại Cebu và đạt được sự tiến bộ nhanh nhất. Thậm chí học viên người mà không tự tin giao tiếp có thể cải thiện kĩ năng tiếng anh của họ một cách dễ dàng nhất

 

Lớp học 1:1

Đọc & Từ vựng, Viết, Nói, Hội thoại, Nghe, Ngữ pháp

6giờ

Lớp nhóm 

Thuyết trình và Kỹ năng tranh luận

1giờ

Lớp giáo viên bản ngữ

Ngữ âm và kỹ năng giao tiếp

1giờ

Lớp học đặc biệt

Ngữ pháp, Lớp luyện tập mẫu, Lớp Multimedia, Bài luận(Tùy chọn 1)

1giờ

 

 

 Khóa One-Shot-TOEIC

Khóa học bao gồm 4 giờ học 1:1, 2 giờ lớp nhóm, 1 giờ lớp bản ngữ và 1 giờ lớp đặc biệt, học viên sẽ có 8 giờ học một ngày. Khóa One-Shot là khóa học chuẩn bị cho kì thi tiếng anh ví dụ như TOEIC. Khóa học không chỉ giúp học viên chuẩn bị cho kì thi mà còn giúp cải thiện các kĩ năng còn yếu của học viên.

 

 

Lớp học 1:1

Đọc & Từ vựng, Viết& NGữ pháp, Nghe, Nói& Phỏng vấn

4giờ

Lớp nhóm 

Kỹ năng hùng biện và thực hành tiếng anh

2giờ

Lớp giáo viên bản ngữ

Ngữ âm và kỹ năng giao tiếp

1giờ

Lớp học đặc biệt

Ngữ pháp, Lớp luyện tập mẫu, Lớp Multimedia, Bài luận(Tùy chọn 1)

1giờ

 

 

 Khóa IELTS - Preparation , Foundation / IELTS-Gurantee

 

Tên khóa học

IELTS FOUNDATION

IELTS PREPARATION

IELTS GUARANTEE

Loại

Khóa không đảm bảo

N/A

5.5

6.0

6.5

Yêu cầu trình độ đầu vào

IELTS 2.5
TOEIC 300
BOC Level 2

(Entrance Test)

IELTS 2.5
TOEIC 300
BOC Level 2

(Entrance Test)

 IELTS 3.5
TOEIC 490
BOC Level 3

(Entrance Test)

IELTS 5.0
TOEIC 680
BOC Level 5

(Entrance Test)

IELTS 6.0
 
TOEIC 800 
BOC Level 6

(Entrance Test)

Thời gian chương trình

4- 12 tuần

4-8 tuần

12 tuần

Chương trình

IELTS : 1:1 5 giờ, 1:4 1 giờ
 +1:8
giáo viên bản ngữ
+Special IELTS Voca 
1 giờ

IELTS : 1:1 5 giờ, 1:4 1giờ

+1:8 giáo viên bản ngữ

+Special IELTS Voca 1 giờ

IELTS : 1:1 6 giờ, 1:4 2 giờ + Special IELTS Voca 1 giờ

Điểm lợi

Học phí

N/A

N/A

Miễn phí 4 tuần học phí nếu không đạt được mục tiêu

Mock Test

1 lần 1 tháng

2 lần 1 tháng

Hàng tuần

Official Test

N/A

N/A

Miễn phí 1 lần

Ngày bắt đầu

Thứ Hai hàng tuần

Thứ Hai hàng tuần
8 tuần trước 
 khóa IELTS Full time  

10 tuần trước khi ngày thi bắt đầu

 

Từ khóa IELTS  chuẩn bị:

chuyển trực tiếp nếu đạt được yêu cầu trình độ đầu vào

 

 

 

Lịch học thường ngày

 

Lớp học  Thời gian Ví dụ: Khóa Power Speaking
Bữa sáng

07:00~07:50

-
Lớp thứ 1

08:00~08:50

Lớp học 1:1-1
Lớp thứ 2

09:00~09:50

Lớp học 1:1-2
Lớp thứ 3

10:00~10:50

Lớp học 1:1-3
Lớp thứ 4 11:00~11:50 Lớp học 1:1-4
Bữa trưa 11:50~12:50 -
Lớp thứ 5 13:00~13:50 Lớp học nhóm Filipino-5
Lớp thứ 6 14:00~15:00 Lớp học 1:1-6
Lớp thứ 7 15:00~15:50 Tự học
Lớp thứ 8 16:00~16:50 Lớp nhóm giáo viên bản ngữ-7
Lớp thứ 9 17:00~17:50 Lớp học 1:1-8
Bữa tối 18:00~18:50 -
Lớp thứ 10 19:00~19:50 Lớp học đặc biệt-9

 

 


 

DOWNLOAD

 

 

 

INFORMATION

"Your Success is BOC's Success"

 

Best of Cebu English Academy

Cebu Campus Contact

Add. : 5St. Michael Street, BRGY., Kasambagan,

        Banilad Cebu City, Philippines 6000

E-mail : bocesl1@naver.com

TEL : + (63)32-416-1694, 070-4243-7121


■ 한국: 이용담 이사


■ 세부: 김길중 이사

Contact Us

 

COPYRIGHT(C) (주)베스트오브세부 ALL RIGHTS RESERVE